Aktuality

MIMOŘÁDNÉ KATEDRÁLNÍ STIPENDIUM

 
Picture of Lukáš Bystrianský
MIMOŘÁDNÉ KATEDRÁLNÍ STIPENDIUM
by Lukáš Bystrianský - Wednesday, 13 December 2023, 11:16 AM
 

            Podle Stipendijního řádu Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem uděluje děkan studentům na základě návrhu katedrální stipendijní komise a vedoucího katedry biologie mimořádné jednorázové katedrální stipendium:

  • za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost,
  • v případech zvláštního zřetele hodných,
  • jiné (dle podmínek katedry).

            Stipendium může být přiznáno studentům v průběhu standardní doby studia, tj. studentům v 1. až 3. roce studia v bakalářských programech a v 1. až 2. roce studia v navazujících magisterských programech, přičemž by se mělo jednat o takové studenty, na které se nevztahuje ustanovení týkající se poplatků spojených se studiem. Změnou oproti předchozím letům je možnost přiznání katedrálního stipendia i studentům v kombinované formě studia.

            Stipendium může student získat nejen na základě výborných studijních výsledků (studijní průměr do 1,5). Při sestavení pořadí uchazečů se přihlíží především k aktivitám, jako jsou např. významné úspěchy při řešení bakalářských a magisterských prací nebo grantových projektů apod., popř. jiné formy účasti na práci pro rozvoj a propagaci katedry biologie a PřF UJEP.

            O stipendium žádají studenti formou písemné žádosti s přehledem studijních výsledků a dalších aktivit ve školním roce 2022-2023.

            Žádosti odevzdávejte či posílejte (sken s podpisem) Lence Němcové do 3. 1. 2024.